S

Sini Pokki

Visma

*Resolved* Announcement 17.4.2024: There is slowness and disruptions in Visma Sign in invitations and signing

17-04-2024 5:24 pm posted by Sini Pokki

*You can find the announcement in swedish and norwegian after the english version*

There is slowness and disruptions in Visma Sign in creating, sending and signing signature requests and in the web forms. These failures are related to high concurrent user volumes and large document sizes. 


The user experience of the service can currently vary depending on the time of use. Slowness is the most frequent during times of high traffic when the service is heavily used. However, the vast majority of invitations and signatures go through successfully. 


Our product development team has a clear plan for the remedies, and these fixes are being carried out with the highest priority by the entire product development team. In addition to the remedies already implemented, further improvements will be made to the handling of PDF documents, the way signature invitation emails are sent, and to the traffic of the customers who utilize our API interface.


We deeply apologize for any inconvenience the situation may cause. Going forward, we will significantly increase Visma Sign’s ability to serve simultaneous users, and our goal is to deliver an excellent user experience regardless of the number of users or the time of use. 


In the future, Visma Sign will be based more strongly on cloud platforms, which enables even more efficient scalability of the service.

We will update this announcement when there is more information.


You can try this if issues arise: 


Creation of invitations 

If the invitation cannot be found from the Documents-view after waiting for a while, the creation has failed. In this case, you can try to create the invitation again at another time. 


If the invitation appears in the Documents-view, this means that the invitation has been successfully created and the invitation messages will be sent out after a while. 


Signing

If you receive an error message about a signing failure, you can try signing again later.


If, after pressing the Sign-button, you receive a message that it is taking longer than expected to create the signature, you can safely exit the view. The signature will still go through despite the delay.


Web forms

There may be momentary glitches in the use of the web form, which may cause it not to open normally or cause difficulties in signing. In these cases, you can try again later. With best regards

Visma Sign Customer Care team

----------

Update 22.4. at 2pm - Visma Sign operates again as normal. On Saturday, April 20, 2024, from 15:00 to 16:30, we conducted system updates and modifications to our network infrastructure during a maintenance break. These improvements have significantly increased system performance and eliminated delays.


SE:


Störningar och långsamhet vid inbjudningar och signering i Visma Sign


Vi upplever för tillfället störningar och långsamhet i Visma Sign vid skapande, sändande samt signering av dokument och webbformulär. Störningarna beror på mängden samtidiga användare samt stora dokument.


Användarupplevelsen varierar beroende på tidpunkten för användningen. Långsamhet upplevs vid rusningstid, då vi har flera samtidiga användare. Majoriteten av inbjudningarna och signaturerna slutförs ändå lyckat.


Vår produktutveckling har en tydlig plan för att åtgärda situationen. Hela teamets gemensamma högsta prioritet är att jobba mot en lösning. Utöver de reparerande åtgärder som redan tagits, kommer vi dessutom att koncentrera oss på att förbättra hanteringen av PDF-dokument, sändandet av emails för signeringsinbjudningar samt hanteringen av trafiken från de kunder som använder Visma Sign genom API-gränssnittet. 


Vi beklagar djupt de olägenheter situationen medfört. I fortsättningen kommer vi att anmärkningsvärt bygga upp på Visma Signs kapacitet mot att kunna betjäna flera samtidiga kunder. Vår målsättning är en god användarupplevelse, oberoende trafik och tidpunkt.


I framtiden kommer Visma Signs tjänst att baseras allt mer på molnplattformar, vilket kommer möjliggöra mer effektiv skalbarhet.

Vi uppdaterar tråden då vi har mer information.

Ifall problem uppstår, prova på detta:


Vid skapande av signeringsinbjudan

Om inbjudningen inte hittas under Dokument-vyn efter en kort väntetid, har skapandet troligen misslyckats. Prova då skapa en ny inbjudan, vid en annan tidpunkt. 


Om inbjudningen syns under Dokument-vyn, betyder det att skapandet har lyckats och mailen för de inbjudna ska snart skickas iväg. 


Webbformulär

Tillfälliga störningar kan uppkomma vid användningen av webbformulär vilket leder till att formuläret inte öppnas eller att det uppstår problem vid signering. Om detta inträffar kan du försöka igen senare.Med vänliga hälsningar 

Teamet på Visma Signs Kundservice

----------

Uppdatering 22.4. kl. 14.00 (UTC +3, EEST) - Visma Sign fungerar åter normalt. Under ett driftuppehåll på lördagen den 20 april 2024 mellan kl. 14-15.30 genomförde vi systemuppdateringar och modifieringar i nätverksinfrastrukturen. Dessa uppdateringar har avsevärt förbättrat systemets prestanda och eliminerat dröjningarna.NO: 


Forstyrrelser og treg ytelse ved signeringsinvitasjoner og signering i Visma Sign

Vi opplever for øyeblikket forstyrrelser og treg ytelse i Visma Sign ved opprettelse, sending og signering av dokumenter og webskjemaer. Dette skyldes det høye antallet samtidige brukere og store dokumenter.


Brukeropplevelsen varierer avhengig av tidspunktet for bruk. Treghet oppstår i perioder med høy belastning, når vi har mange samtidige brukere. Til tross for dette fullføres flertallet av invitasjonene og signeringene vellykket.


Produktutviklingen vår har en klar plan for å løse situasjonen. Hele teamet har som høyeste prioritet å arbeide mot en løsning. I tillegg til reparasjonsarbeidet som allerede er utført, vil vi fokusere på å forbedre håndteringen av PDF-dokumenter, sendingen av e-poster for signeringsinvitasjoner og håndteringen av trafikken fra kunder som bruker Visma Sign via API-grensesnittet.


Vi beklager dypt de ulempene dette medfører. I fremtiden vil vi vesentlig øke kapasiteten til Visma Sign for å betjene flere samtidige kunder. Målet vårt er å gi en god brukeropplevelse, uavhengig av trafikk og tidspunkt.


I framtiden vil tjenesten i økende grad baseres på skyplattformer, noe som vil muliggjøre mer effektiv skalering.

Vi vil oppdatere her så snart vi har mer informasjon.

Hvis det oppstår problemer, prøv dette:


Ved opprettelse av signaturinvitasjon

Hvis invitasjonen ikke vises under Dokumenter etter en kort ventetid, har opprettelsen sannsynligvis mislyktes. Prøv å opprette en ny invitasjon på et annet tidspunkt.


Hvis invitasjonen vises under Dokumenter, betyr det at opprettelsen var vellykket og e-postene til de inviterte vil snart bli sendt ut.


Webskjemaer

Midlertidige problemer kan oppstå under bruk av webskjemaer, noe som kan føre til at skjemaet ikke åpnes eller at det oppstår problemer under signeringen. Hvis dette skjer, kan du prøve igjen senere.Med vennlig hilsen

Teamet på Visma Signs Kundeservice

----------

Oppdatering 22.4. kl. 14.00 (UTC +3, EEST) - Visma Sign fungerer igjen som normalt. Lørdag den 20. april 2024 mellom kl. 14:00 og 15:30 gjennomførte vi systemoppdateringer og endringer i nettverksinfrastrukturen. Disse oppdateringene har markant forbedret systemets ytelse og eliminert forsinkelsene.

Login or Signup to post a comment