Enhanced utilization monitoring and network infrastructure development guarantee a functioning Visma Sign service

S

In recent weeks, the Visma Sign service experienced slowness in creating and sending signature invitations, signing, and in using online forms. The reason for the slowness was the large number of simultaneous users and the load caused by large documents. 


Slowness occurred especially during peak hours, and it affected both UI and API users. Significant delays or temporary unavailability of the service occurred in less than one percent of usage situations. 


Overall, the number of Visma Sign users has grown extremely rapidly within a short period of time. We had not fully anticipated the magnitude of growth and usage spikes. During the busiest days, the usage rate of Visma Sign has been more than 400% higher than on average. This spring, the finalization of financial statements led to a dramatic increase in the number of documents to be signed and the size of the attached files. 


We apologize for the slowness of the service and the inconvenience caused.


To remedy the situation, we have made significant system updates and changes to the network infrastructure. Among other things, we have increased the number of signature queues and expanded the memory allocation for document processing and the signature event. Latest major updates were carried out during a maintenance outage on Saturday, April 20, 2024.


These improvements have improved the performance of the system remarkably, and there have been no more lags.


Visma Sign is a software product with continuous performance and reliability development.


It is very rare for Visma Sign to suffer from overload situations. Automated system tests and real time monitoring play a key role in ensuring functionality, which enables our product development to target the necessary management, maintenance, and update tasks rapidly and efficiently. Going forward, we will further increase the level of automation. 


Right now, our product development team is monitoring variations in the usage rate closely – we don’t anticipate new slowness situations or outages. We continue to improve the performance of the software constantly to ensure the familiar speed and reliability of signature events. SE:


Förbättrad användningsövervakning och utveckling av nätverksinfrastruktur garanterar en fungerande Visma Sign-tjänst


Under de senaste veckorna har tjänsten upplevts som långsam när det gäller att skapa och skicka signeringsbegäranden, signera och använda onlineformulär. Orsaken till denna långsamhet var det stora antalet samtidiga användare och den belastning som stora dokument orsakade.


Långsamheten inträffade särskilt under rusningstid, och det påverkade både användargränssnittet och API-gränssnittsanvändarna. Betydande förseningar eller tillfällig otillgänglighet av tjänsten inträffade i mindre än en procent av användningssituationerna.


Programvarans antal användare har ökat mycket snabbt på kort tid. Vi hade inte helt förutsett omfattningen av tillväxten och pikar i andvändingen. Under de mest hektiska dagarna har användningsgraden hos Visma Sign varit mer än 400 % högre än genomsnittet. Vid tidpunkten för boksluten ökade både antalet dokument som skulle undertecknas och storleken på bifogade filer ännu mer.


Vi ber om ursäkt för tjänstens långsamhet och de olägenheter detta har medfört.


För att råda bot på situationen har vi i mars och april gjort betydande systemuppdateringar och förändringar av nätverksinfrastrukturen. Vi har bland annat utökat antalet signeringsköer och utökat minnesallokeringen för dokumentbehandling och signeringshändelser. De senaste större uppdateringarna genomfördes under ett underhållsavbrott lördagen den 20 april 2024.


Förbättringarna har ökat systemets prestanda anmärkningsvärt, och det har inte blivit fler förseningar.


Visma Sign är en programvaruprodukt med en prestanda och tillförlitlighet som ständigt utvecklas.


Visma Sign drabbas ytterst sällan av överbelastningssituationer. Automatiserade systemtester och realtidsövervakning spelar en nyckelroll för att säkerställa funktionaliteten, vilket gör det möjligt för vårt produktutvecklingsteam att snabbt och effektivt inrikta nödvändiga hanterings-, underhålls- och uppdateringsuppgifter. Framöver kommer vi att höja automationsnivån ytterligare.


Just nu övervakar vårt produktutvecklingsteam variationer i användningsgraden noga – vi förutser inga nya situationer med långsamhet eller avbrott. Vi fortsätter att ständigt förbättra programvarans prestanda för att säkerställa den välbekanta hastigheten och tillförlitligheten hos signeringshändelser.NO:


Økt belastningskontroll og utvikling av nettverkets infrastruktur garanterer en fungerende Visma Sign-tjeneste


I de siste ukene har man opplevd treghet i Visma Signs tjeneste ved oppretting og sending av signaturinvitasjoner, signering og bruk av digitale skjemaer. Grunnen til tregheten har vært et stort antall samtidige brukere i tillegg til belastning forårsaket av store dokumenter.


Treghet har særlig forekommet i typiske rushtider, og det har rammet både UI- og API-brukere. Det har forekommet vesentlig forsinkelse eller at tjenesten har vært midlertidig utilgjengelig i mindre enn en prosent av brukersituasjonene.


Totalt har antall brukere av Visma Sign økt ekstremt raskt på kort tid. Vi har ikke klart å forutse dimensjonene på veksten og brukerøkningen fullt ut. De travleste dagene har brukerraten på Visma Sign vært mer enn 400 % høyere enn gjennomsnittet. Denne våren har avslutningen av årsregnskap ført til en dramatisk økning i antall dokumenter til signering og størrelsen på vedlagte filer.


Vi beklager tregheten ved tjenesten og ubeleiligheter som har oppstått.


For å avhjelpe situasjonen har vi gjennomført sentrale systemoppdateringer og endringer i nettverkets infrastruktur. Blant annet har vi økt antallet signaturkøer og utvidet lagertildelingen for dokumentbehandling og signering. De siste sentrale oppdateringene ble utført under en vedlikeholdsstans lørdag 20. april 2024. 


Disse forbedringene har forbedret systemets ytelse markant, og det har ikke forekommet flere forsinkelser.


Visma Sign er et programvareprodukt med kontinuerlig fokus på utvikling av ytelse og pålitelighet.


Det er svært sjelden at Visma Sign rammes av overbelastning. Automatisert systemtesting og tilsyn spiller en nøkkelrolle i sikringen av funksjonalitet, noe som gjør at produktutviklingen vår kan rettes inn mot nødvendig styring og vedlikehold i tillegg til rask og effektiv oppdatering av oppgaver. I framtiden kommer vi til å øke automatiseringsnivået enda mer.


Produktutviklingsteamet vårt jobber nå med å behandle variasjoner i brukerraten – vi venter ikke nye tilfeller av treghet eller avbrytelser. Vi kommer til å fortsette å kontinuerlig forbedre programvarens ytelse for å sikre forventet hastighet og pålitelighet for viktige hendelser.


Login or Signup to post a comment

Can't find what you are looking for?

Start new discussion